GEMEENTEN EN SPORTBONDEN

Kies voor Hart en Sport is een project dat loopt sinds 1996. De uitvoering is deels in handen van onderzoeks- en adviesbureau Sportscan te Zwolle. Doordat ter ondersteuning van de lokale projectleiders centraal in een aantal produkten en diensten wordt voorzien zijn veel evaluatiegegevens beschikbaar. Sportscan verwerkt de inschrijvingen voor de sport- cursussen en verricht in opdracht van gemeenten jaarlijks een sportparticipatie- en evaluatieonderzoek. Veel van deze data worden ook gepresenteerd in de brochure Sportweter (pdf) van Sportscan.

Klik hier voor een overzicht van deelnemende gemeenten (PDF).
Klik hier voor data van tien jaar 'Kies voor Hart en Sport' (PDF).

Sportbonden
Bij het project 'Kies voor Hart en Sport' zijn sinds 1996 ruim 525 sportverenigingen
betrokken geweest. Dit aantal zal verder toenemen door de aanzienlijke groei van het aantal participerende gemeenten. Deze groei biedt zowel nieuwe kansen voor de sportverenigingen als voor de sportbonden.

Kansen voor de sportbonden.
Elke sportbond heeft als doel om haar sport op een goede manier te promoten, teneinde directe of indirecte ledenwerving voor haar verenigingen te bewerkstelligen. Met het project ‘Kies voor Hart en Sport’ kunnen deze doelstellingen gerealiseerd worden. De meeste kinderen zijn erg geïnteresseerd in de cursus bij de sportvereniging, omdat de sportoriëntatie op school ze helpt bij de keuze voor een tak van sport die bij ze past. Verenigingen bieden vervolgens een interessante en kwalitatief goede cursus aan om kinderen enthousiast te krijgen. Sportscan heeft een gratis flyer (PDF) ontwikkeld die gemeenten kunnen inzetten bij de werving van sportaanbieders. Recentelijk heeft Sportscan de website www.sportpas.nl ontwikkeld. Alle sportbonden in Nederland kunnen hun specifieke aanbod voor basisscholen toevoegen aan deze site zodat in gemeenten waar www.sportpas.nl actief is de scholen direct inzage hebben in dit aanbod. Wilt u als bond uw aanbod presenteren vraag dan een inlogcode aan via info@sportpas.nl

Ondersteuningsmogelijkheden bonden
Sportbonden kunnen voor hun sportverenigingen, die participeren binnen ‘Kies voor Hart en Sport’, een belangrijke rol spelen:
· Het beschikbaar stellen van lessenreeksen voor de kennismakingscursussen
· Het beschikbaar stellen van één of meer gediplomeerde trainers
· Het uitlenen van materialen voor de kennismakingscursus
· Het ondersteunen van haar verenigingen bij het opstellen van een plan van aanpak
· Het enthousiasmeren van haar verenigingen om te participeren binnen ‘Kies voor Hart en   Sport’.

Bovenstaande voorbeelden zijn zomaar enkele ideeën. Uiteraard kan de bond ook op velerlei andere manieren trachten de kwaliteit van de kennismakingscursussen van haar verenigingen te waarborgen. Middels de mogelijkheden op www.sportpas.nl en www.sportkeuzewijzer.nl (sportkeuze test met filmpjes en beeld per tak van sport) heeft u als sportbond de mogelijkheid lessenreeksen toe te voegen aan het overzicht. Uw verenigingen kunnen dan de lessenreeksen van de website downloaden, teneinde een uitdagende sportkennismakingscursus samen te stellen.