VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn er nog actuele ontwikkelingen?
In november 2011 maakte VWS duidelijk op welke wijze het programma Sport en Bewegen in de Buurt vorm gaat krijgen. Wij denken dat 'Kies voor Hart en Sport' bij uitstek een veelgeprezen interventie is die lokaal het verschil maakt. Bij 'Kies' is lokale samenwerking tussen diverse partijen nodig (gemeente, school, buurt, vereniging). Bij 'Kies' vervult de gemeente de regierol. Bij 'Kies' wordt het aanbod altijd in de buurt van de de school georganiseerd. 'Kies' biedt bij uitstek mogelijkheid om initiatieven van verenigingen, sportbonden en andere beweegaanbieders via de sportbuurtcoach te organiseren. 'Kies' is een zeer effectieve interventie, alle kinderen worden immers via de school bereikt en krijgen lessen over sport, bewegen en gezondheid. Daarnaast wordt 11% van de cursisten direct lid van de sportaanbieder en 18% in een latere levensfase. Bovendien sporten jongeren die op de basisschool een sportoriëntatie en keuze programma hebben gevolgd vaker en meer.
Is er een projectboek of draaiboek beschikbaar?
Voor gemeentelijke projectleiders is er een draaiboek. Het draaiboek is verder verbeterd, geactualiseerd en voorzien van de laatste aanvullingen. Zo zijn er vragenlijsten voor de scholen en sportaanbieders gestandaardiseerd en via de website te benaderen. Het draaiboek zelf is te benaderen via een wachtwoord die u via Sportscan kan verkrijgen. Deze beveiliging hebben we ingebouwd om de ontwikkelaars te beschermen. Laat u ons via holtman@sportscan.nl even weten welk wachtwoord u wilt gebruiken en wij activeren de toegang.
Welke ondersteuning is er voor gemeenten?
Voor gemeenten die willen (her)starten met Kies voor Hart en Sport is vanuit het NASB gratis ondersteuning beschikbaar. De inzet richt zich op het organiseren van een informatieavond voor het onderwijs en de sportaanbieders en het ontwikkelen van een boekje met sportkennismaking. Vrij vertaald: hulp bij het concreet opstarten van het programma. Dit aanbod geldt ook voor gemeenten die in een samenwerkingsverband willen starten.
Doet uw school mee aan de effectmeting?
Voor het meten van effecten zijn we op zoek naar twee basisscholen die een volledig programma Kies voor Hart en Sport willen uitvoeren. In overleg met deze scholen zal een vakleerkracht de lesmodules op de scholen behandelen. Aanvullend wordt er een fittest afgenomen en worden er interviews met kinderen en ouders gehouden. Doel is om enkele ´tools´ te testen en om effecten in het beweeggedrag van kinderen te meten. Wil u met uw school (groep 7 en 8) meedoen aan dit intensieve programma? Laat het ons weten via holtman@sportscan.nl
Deelnemersbijdrage voor de sportcursussen?
Een geringe deelnemersbijdrage voor de sportcursussen voorkomt dat kinderen zich inschrijven en vervolgens niet komen opdagen bij de lessen. Bovendien wordt weleens beweerd dat iets dat gratis wordt aangeboden niets waard kan zijn. Een geringe bijdrage (bijv. € 2,-) vormt in de praktijk geen drempel voor deelname. Trendy cursussen als skiën die worden aangeboden voor bijvoorbeeld € 15,- (voor drie lessen) levert in de praktijk toch nog behoorlijk veel inschrijvingen op.
Verzekerd zijn tijdens de sportacitiviteiten?
Alle vrijwilligers in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2009 verzekerd worden tegen de risico's die zij lopen bij het uitoefenen van hun vrijwilligerswerk. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft een verzekeringsaanbod ontwikkeld waarmee gemeenten de vrijwilligers collectief kunnen verzekeren. De verwachting is dat de verzekering vanaf januari volledig gefinancierd kan worden vanuit de rijksbijdrage. Vermoedelijk wordt bij de begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer - begin november - besloten dat het geld via het gemeentefonds aan gemeenten ter beschikking wordt gesteld. Kijk voor meer informatie op www.vng.nl 
Zijn kinderen verzekerd tijdens de sportcursussen?
De sportaanbieder doet er goed aan bij haar eigen verzekering te achterhalen of zij ook verzekerd is tegen calamiteiten, waarbij leiding of bestuur aansprakelijk wordt gesteld. De deelnemer aan de sportcursussen binnen het project ‘Kies voor Hart en Sport’ is dan voor de eventuele nadelige gevolgen van sportbeoefening tijdens de cursussen verzekerd via de verzekering van de sportvereniging. Deze verzekering geldt als aanvulling op particuliere verzekering van de (ouders van de) deelnemer. Op deze particuliere verzekering dient eerst een beroep te worden gedaan.
Hoeveel tijd kost het de projectmedewerker van de gemeente?
Natuurlijk is het antwoord sterk afhankelijk van de keuzes die lokaal gemaakt worden. Kiest men ervoor veel taken uit te besteden aan het Sportscan projectbureau en kan de GGD of Provinciale Sportraad (Sportservice) participeren dan scheelt dit tijd. In de projectperiode moet een ambtenaar die de werkgroep voorzit en zelf de contacten met de scholen en de sportvereniging onderhoudt rekenen op zo'n vier tot acht uur per week.
Welke kansen zijn er voor de sportaanbieder?
Leerlingen die voor het eerst met een bepaalde tak van sport in aanraking komen, willen ervaren wat het eigene van de sport is en wat deze sport te bieden heeft. Op voorhand staat niet vast dat zij zich voor langere tijd aan de sport willen binden. Of kinderen een sport waarmee ze kennismaken blijven beoefenen, hangt in belangrijke mate af van de wijze waarop de kennismaking plaatsvindt en vooral van het optreden van de begeleiders. Past dit niet bij de belevingswereld van de leerlingen dan zal de introductie weinig succesvol zijn. Jonge kinderen hechten veel waarde aan het zich uitleven, het bezig zijn. Zij moeten hun energie kwijt kunnen. Kinderen van 12-13 jaar hechten daarnaast ook veel waarde aan het sociale aspect van sport, het samenzijn met leeftijdgenoten. Jeugd wil op steeds jongere leeftijd verantwoordelijkheid nemen (en krijgen) voor haar doen en laten. De sportaanbieder kan hierop inspelen door bijvoorbeeld hen in een training meer te betrekken bij het zelf bedenken van oplossingen. Geef ook aan wat de jeugd nog meer kan verwachten na de kennismaking zoals helpen bij de begeleiding/ training van de jongste jeugd, lid worden van een commissie, deel uitmaken van het jeugdbestuur of lid worden van de redactie van het clubblad. Nadere informatie in het boekje ‘Kansen voor de sportaanbieder’ dat u kunt bewerken naar uw eigen situatie.
Mag ledenwinst het motief zijn?
Uiteraard is het legitiem wanneer een sportaanbieder dit motief heeft. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een gevleugelde uitdrukking. In de praktijk valt het voor de sportvereniging wellicht tegen te horen dat gemiddeld 11% van de cursisten zich aanmeldt als lid van de sportvereniging. Toch menen wij te mogen beweren dat verenigingen dit percentage zelf enorm kunnen beïnvloeden door een goed kennismakingsaanbod te organiseren. In het boekje 'Kansen voor de sportaanbieder' leest u meer hierover.
Welke rol kan de vliegende vakleerkracht vervullen?
De vakleerkracht bewegingsonderwijs speelt een zeer belangrijke rol spelen binnen het project ‘Kies voor Hart en Sport’, helaas is deze vakleerkracht in veel gemeenten verdwenen. De vakleerkracht kan mede door het project de vaak nog bestaande ‘schotten’ tussen onderwijs en sport verlagen en wellicht zelfs afbreken. Voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs zien wij een stimulerende rol naar de schoolleiding en de kinderen weggelegd. De leerkracht bewegingsonderwijs heeft ons inziens een sleutelrol inzake de sportstimulering van kinderen. De zogenaamde ‘vliegende vakleerkracht’ is een tijdelijke docent(e) bewegingsonderwijs die module 3 uit de lesklapper op school verzorgt. Deze docent geeft de drie lessen bewegingsonderwijs uit de module ‘Sportintroductie’. Indien gewenst kan deze vliegende vakleerkracht ook de lessen uit de modules 1 en 2 verzorgen. Belangrijke taak voor de vliegende vakleerkracht is leerlingen enthousiast te maken voor het buitenschoolse sportaanbod. Voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs zien we de volgende mogelijkheden:
* Kan in overleg met de directeur van de school en de groepsleerkrachten optreden als contactpersoon van de school voor het project ‘Kies voor Hart en Sport’
* Is in staat om modules (1, 2) en 3 uit de klapper te verzorgen
* Is in staat de kinderen "enthousiast" te maken voor deelname aan één van de cursussen
* Is in staat kinderen te adviseren en te begeleiden bij het maken van een keuze voor één van de cursussen.
* Is in staat om door zijn enthousiasme en deskundigheid de meerwaarde van een docent bewegingsonderwijs op de basisschool te benadrukken.
Voor het vinden van afgestudeerde docenten lichamelijke opvoeding kunt u een beroep doen op één van de 28 vervangingsbanken van de KVLO, onder andere te vinden op www.kvlo.nl (rubriek service). De betaling van deze ‘vliegende vakleerkrachten’ is een zaak van afspraken maken tussen taken en beloning, tussen de projectleider en de docent. Wellicht ziet uw gemeente mogelijkheden de taken van de vliegende vakleerkracht in te passen in de nieuwe functie 'Combinatiefunctionaris'.
Vergoeding sportaanbieder
In overleg met de sportaanbieder wordt een vergoeding voor het verzorgen van de sportcursus bepaald. De vergoeding is afhankelijk van kosten kader, materiaal en accommodatie. Logischerwijs heeft een zwemvereniging bijvoorbeeld meer kosten dan een voetbalvereniging, zodoende zullen zij meestal een hogere vergoeding ontvangen. Na afloop van de sportcursus wordt het afgesproken bedrag overgemaakt op het rekeningnummer van de sportaanbieder.
Meer vragen?
Uiteraard dat het goed mogelijk dat uw vraag hierboven niet vermeld staat. Neemt u gerust contact op met Sportscan, zij zijn al sinds 1996 bij het project betrokken en weten van de hoed en de rand.
  T. (0529) 760 009
E. kies@sportscan.nl
I: www.sportscan.nl